رویدادها

  • دوره اول حلقه علمی داروسازی با حمايت شركت آريوژن فارمد برگزار شد

  • دوره اول "حلقه علمى داروسازى" در دو زمينه "اقتصاد و مديريت دارو" و "فارماسيوتيكس" توسط كميته آموزش انجمن دانشجويان داروسازى ايران (ايفسا) با حمايت شركت آريوژن فارمد برگزار شد. در اين دوره دانشجويان در ٤ گروه ٢ نفره پس از ٣ هفته فرصت تحقيق با كمك منتور هاى خود به رقابت پرداختند و در روز رويداد توسط اساتيد دانشكده داروسازى علوم پزشكى تهران در دو زمينه علمى و مهارت محور داورى صورت گرفت. درانتها از گروه اول از جانب شركت آريوژن فارمد تقدير به عمل آمد.