•     

رویدادها

  • بازدید جناب آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت جناب و جناب آقای دکتر پزشکیان نماینده مجلس شهر تبریز و وزیر بهداشت سابق از غرفه آریوژن فارمد ۹۸/۰۸/۱۷

  • تبریز، نمایشگاه بین المللی