رویدادها

  • بازدید گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و دولت از شرکت آریوژن فارمد 

  • بازدید آقای دکتر علی آقامحمدی رییس محترم گروه بررسی های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و دکتر سعید شیرکوند معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهوری و هیات همراه از شرکت آریوژن فارمد 98/09/26