آلتبرل 
 

ماده موثره آلتبرل با نام اتانرسپت پس از طی چند مرحله عملیات پیش پالایش و پالایش توسط روش های کروماتوگرافی جهت فورمولاسیون نهایی آماده می شود.