آریوسون


 
 

آریوسون با استفاده از سلول های نوترکیب بی اچ کی یا سلول های کلیه نوزاد همستر تولید می شود. این سلول ها تحت مقررات بانک سلولی و در نیتروژن مایع در دمای منفی 185 درجه سانتی گراد نگهداری می شوند.