آریوتراست

 
 

آریوتراست یا تراستوزومب با استفاده از سلولهای سی اچ او یا سلول های تخمدان همستر چینی بعنوان کارخانه های کوچک سازنده این آنتی بادی درمانی تولید می شود.