استخدام

  • اگر در جستجوی شغل هستید

  • در صورتیکه تمایل به همکاری با شرکت آریوژن دارید رزومه خود را به آدرس زیر ایمیل نمایید. لازم به ذکر است که ارسال رزومه به منزله استخدام شدن یا آمادگی شرکت آریوژن برای استخدام شما نیست و صرفا جهت کسب اطلاعات لازم برای تعیین وقت مصاحبه در زمان هایی است که شرکت نیاز به نیروی انسانی جدید پیدا می کند.

  • به رزومه هایی که به آدرسی بجز آدرس زیر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

images/دعوت به همکاری آریوژن.jpg