انتخاب طرح تولید دنوزومب

انتخاب طرح تولید دنوزومب به عنوان طرح برتر جشنواره ربع رشیدی تبریز

شرکت آریوژن فارمد صادر کننده برتر 1397

سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی , شیمیایی و بسته بندی داروویی

اولین صادرات غیر نفتی تاریخ ایران به پرو

زیتاکس" اولین صادرات غیر نفتی تاریخ ایران توسط شرکت آریوژن فارمد به کشور پرو

بازدید وزیر صنعت

راه اندازی خط تولید جدید شرکت آریوژن فارمد با حضور دکتر رحمانی وزیر صنعت
معدن و تجارت

افتخاری دیگر

آریوژن فارمد عنوان نخست چهاردهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی در بخش
شرکتهای رشد یافته را دریافت کرد.