استیوانت


 
 

استیوانت در درمان انواع سرطان ها مانند؛ سرطان متاستاتیک روده ی بزرگ و یا مقعد، گلیوبلاستومای پیشرفته، سرطان سلول غیر کوچک ریه ، سرطان پیشرفته و یا متاستاتیک کلیه، سرطان تخمدان، لوله های فالوپ و سرطان صفاقی اولیه، سرطان دهانه رحم و سرطان متاستاتیک سینه مورد مصرف قرار می گیرد. .