بازدید هیأت بلندپایه آژانس نوآوری و فناوری کشور اندونزی (BRIN) از شرکت آریوژن فارمد

روز یکشنبه 22 مرداد ماه 1402 آریوژن فارمد میزبان هیأت بلند پایه آژانس نوآوری و فناوری کشور اندونزی (BRIN) شامل رؤسای سازمان تحقیقاتی علوم زیستی و سازمان تحقیقاتی سلامت این کشور بود. میهمانان پس از جلسه با مدیران ارشد سازمان از خطوط تولیدی و بخش های مختلف شرکت بازدید به عمل آوردند.